گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: روایی و پایایی و هنجاریابی آزمون ABC در کودکان 6 ساله شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/07/30
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1393/04/18
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رخساره بادامی -

1