گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: آسیب شناسی برنامه ها و عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه : 1394/05/01
تاریخ تسویه : 1394/05/01
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید دوازده امامی - سارا ایرانپور - اکرم اکبریان - مسعود نصری - مریم صالح پور - اصغر آبکار -
:: نیاز سنجی فرهنگی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه : 1394/05/01
تاریخ تسویه : 1394/05/01
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید دوازده امامی - اکبر اعتباریان - سارا ایرانپور -

222

1