گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: ارتباط سندرم پیش از قاعدگی مادران با سوء رفتار آنها با کودکانشان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/05/05
تاریخ خاتمه : 1393/07/11
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینو متقی - بهناز ترکان - فروزنده دشتی - مرضیه ضیایی راد -
:: بررسی ارتباط سبک زندگی در سالمدان با کیفیت زندگی آنها در شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1394/07/13
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/05/27
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینو متقی - مرضیه ضیایی راد - نرگس صادقی - الهام داوری - مهسا السادات موسوی -

1