گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي تاثير نوبت کاري ودماي محيط بر برخي فاکتور هاي فيزيولوژيک در کارگران

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1396/08/02
تاریخ خاتمه : 1396/12/10
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 65000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1