گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: 4- استفاده از زئوليت به عنوان کود کند رها کننده عنصر آهن در خيار گلخانه اي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: 3- تعيين زمان آبياري از طريق درجه حرارت برگ در خيار گلخانه اي در محيط کاشت بدون خاک

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: 7- توليد بذر هيبريد فلفل سبز گلخانه اي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 3000000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: 8- توليد بذر هيبريد صيفي هاي مهم ايران

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 2000000000 ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1