گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: مروري بر براي تونيک و نقش آن در سلامت و توسعه جامعه

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مطالعه تاثير بازخورد بينايي بر قدرت و کنترل پاسچر مردان شرکت کننده در تمرينات بدن سازي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1