گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي اثرات زيست محيطي محل دفن بهداشتي پسماندهاي شهرستان کاشان و ارائه راهکارهاي کاهش اثرات

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر عاطفه چمنی - دکتر محمدهادی ابوالحسنی - دکتر محسن نوروزی -
:: بررسي اثرات زيست محيطي خشک‌شدن تالاب بين‌المللي گاوخوني

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1393/11/28
تاریخ خاتمه : 1394/11/28
نام کارفرما : اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تدوين برنامه مديريت جامع حوضه آبريز تالاب بين المللي گاوخوني

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1394/11/28
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -