گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي انگيزش دروني و خود پنداره در بين دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه هاي آزاد و دولتي در پنج شهر ايران در سال 97

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1397/04/15
تاریخ خاتمه : 1398/10/29
نام کارفرما : دکتر کوروش اميني
مبلغ طرح : 35000000 ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کوروش امینی - مهران تهر خانی - مینا شایسته فر - لیدا ساسانی - زینب علی مرادی - زکیه دلباش - عصمت حسینی - مریم عباسی - مریم دامغانیان -
:: بررسي ارتباط غرق شدگي در کار و کيفيت خواب در بين پرستاران شاغل در 4 شهر ايران در سال 1395

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1395/05/29
تاریخ خاتمه : 1398/08/29
نام کارفرما : دکتر کوروش اميني
مبلغ طرح : 53000000 ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کوروش امینی - مهران تهر خانی - مینا شایسته فر - لیدا ساسانی - مهسا حسینی راد -