دکتر محمدروح اله یزدانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : استادیار

  • حل تمرین الکترونیک3 (فصل6)
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي