گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: روانشناسی پزشکی و نورو پسیکولوژی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روانشناسی بالینی رشته : روانشناسی بالینی
گروه : روانشناسی دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: فنون مصاحبه ی تشخیصی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روانشناسی بالینی رشته : روانشناسی بالینی
گروه : روانشناسی دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : عملی

[مشاهده جزئیات]
:: پسیکوفیزیولوژی و نورو پسیکولوژی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روانشناسی عمومی رشته : روانشناسی عمومی
گروه : روانشناسی دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1