گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: ماشینهای کشاورزی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : کشاورزی رشته : کشاورزی
گروه : دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: نقشه کشی صنعتی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : برق رشته : برق
گروه : دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 2
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: آزمایشگاه مکانیک خاک

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 2
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1