دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: معادلات دیفرانسیل

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس معادلات دیفرانسیل
:: ریاضی عمومی 2

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : -1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس ریاضی 2

1