گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

طرح درس

:: تشریح و فیزیولوژی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : علوم دامی رشته : علوم دامی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 2
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس : اصلی - پایه

[مشاهده جزئیات]
:: روانشناسی فیزیولوژیک

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : روانشناسی رشته : روانشناسی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : اصای - پایه

[مشاهده جزئیات]

1