گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

طرح درس

:: آمار حیاتی و آمار پیشرفته

کد درس : مقطع : ارشد و دکتری
رشته : رشته :
گروه : کشاورزی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: آمار و احتمالات

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : صنایع غذایی رشته : صنایع غذایی
گروه : صنایع غذایی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس : نظری-عملی

[مشاهده جزئیات]
:: طرح آزمایشهای کشاورزی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : علوم دامی رشته : علوم دامی
گروه : علوم دامی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس : نظری-عملی

[مشاهده جزئیات]

1