مولود نورانی
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: مدلسازی مقدماتی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : صنایع غذایی رشته : صنایع غذایی
گروه : صنایع غذایی دانشکده : گشاورزی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: عمليات واحد پيشرفته

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : صنایع غذایی رشته : صنایع غذایی
گروه : صنایع غذایی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : علوم وصنایع غذایی رشته : علوم وصنایع غذایی
گروه : صنایع غذایی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1