گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: آمار توصیفی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : روانشناسی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: آمار کاربردی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : حسابداری دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : رشته :
گروه : باغبانی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: طرح آزمایشهای کشاورزی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 4 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1