دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: سیستمهای اطلاعات مدیریت

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مدیریت رشته : مدیریت
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: زبان تخصصی مدیریت

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مدیریت رشته : مدیریت
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1