گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: فلسفه ملاصدرا

کد درس : 941014 مقطع : رکتری
رشته : فلسفه رشته : فلسفه
گروه : الهیات دانشکده : علوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: فلسفه ابن سینا

کد درس : 941004 مقطع : دکتری
رشته : فلسفه اسلامی رشته : فلسفه اسلامی
گروه : الهیات دانشکده : علوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

کد درس : 270507 مقطع : کارشناسی
رشته : روانشناسی رشته : روانشناسی
گروه : روانشناسی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : -2
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: معرفت شناسی

کد درس : 270503 مقطع : کارشناسی
رشته : روانشناسی رشته : روانشناسی
گروه : روانشناسی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1