گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: روانشناسی صنعتی و سازمانی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روانشناسی صنعتی و سازمانی رشته : روانشناسی صنعتی و سازمانی
گروه : روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: روانشناسی اجتماعی پیشرفته

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روانشناسی صنعتی و سازمانی رشته : روانشناسی صنعتی و سازمانی
گروه : روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: روانشناسی امور کارکنان

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روانشناسی صنعتی و سازمانی رشته : روانشناسی صنعتی و سازمانی
گروه : روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: نگرش و انگیزش شغلی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روانشناسی صنعتی و سازمانی رشته : روانشناسی صنعتی و سازمانی
گروه : روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1