گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: اصول و روش تدریس

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : آموزش زبان رشته : آموزش زبان
گروه : زبان انگلیسی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: تحلیل گفتمان

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : آموزش زبان انگلیسی رشته : آموزش زبان انگلیسی
گروه : زبان انگلیسی دانشکده : زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روش تدریس مهارت های زبان

کد درس : 830004 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : آموزش زبان رشته : آموزش زبان
گروه : زبان انگلیسی دانشکده : زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1