گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • www.partooaftab.com
  • جهت حضور در کارگاه ها و کلاس های دکتر سید حمید آتش پو ر به آدرس www.partooaftab.com مراجعه کنید
  • با آنچه می بخشیم زندگی می سازیم
طرح درس

:: بررسی مقایسه ای نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : روانشناسی رشته : روانشناسی
گروه : مشاوره دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : نظری - عملی

[مشاهده جزئیات]
:: نظریه های شخصیت2

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : روانشناسی رشته : روانشناسی
گروه : روانشناسی دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: نظریه های شخصیت

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : روانشناسی رشته : روانشناسی
گروه : روانشناسی دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: مناسبات انسانی اسلامی در محیط کار

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : روانشناسی صنعتی سازمانی رشته : روانشناسی صنعتی سازمانی
گروه : روانشناسی صنعتی سازمانی دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: آموزش نیروی انسانی

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : روانشناسی صنعتی سازمانی رشته : روانشناسی صنعتی سازمانی
گروه : روانشناسی صنعتی سازمانی دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1