گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: اصول و فنون مامایی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 0/5 واحد عملی : 0/5
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیوپاتولوژی( مبحث گوارش)

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 0/4 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: اصول و فنون پرستاری

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 0/75
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: بررسی وضعیت سلامت

کد درس : 53102312 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 0/5 واحد عملی : 0/5
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1