گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

طرح درس

:: فیزیولوژی بذر

کد درس : مقطع : دکتری تخصصی
رشته : آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی رشته : آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: اکولوژی

کد درس : 520707 مقطع : کارشناسی پیوسته
رشته : رشته های کشاورزی دانشکده کشاورزی رشته : رشته های کشاورزی دانشکده کشاورزی
گروه : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی کشاورزی پایدار

کد درس : 520707 مقطع : کارشناسی پیوسته
رشته : گیاه پزشکی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی رشته : گیاه پزشکی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش

کد درس : 510727 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی رشته : آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1