گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

  • به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول نیمسال دوم یعنی از تاریخ 12/11/9۸ دایرمی باشد و حضوردانشجویان الزامی است
طرح درس

:: روان شناسی شخصیت

کد درس : 273604 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روان شناسی بالینی رشته : روان شناسی بالینی
گروه : ۱ دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: روان شناسی رشد

کد درس : ۸۶۲۶۷۴ مقطع : دکترای تخصصی
رشته : روان شناسی تربیتی رشته : روان شناسی تربیتی
گروه : ۱و۲ دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: روان شناسی بالینی

کد درس : 600007 مقطع : دکترای تخصصی
رشته : روان شناسی رشته : روان شناسی
گروه : ۱و۲ دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: بررسی تحلیلی آسیب های روانی – اجتماعی

کد درس : 2۷4۵0۸ مقطع : دکترای تخصصی
رشته : مشاوره رشته : مشاوره
گروه : ۱و۲ دانشکده : علوم تربیتی و روان شناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1