دکتر مجتبی شاهنوشی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اجتماعی-جامعه شناسی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: بوروکراسی و جامعه

کد درس : 931003 مقطع : دکتری
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1