گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: روانشناسی ورزشی

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : رشته :
گروه : تربیت بدنی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: رشد حرکتی

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : رشته :
گروه : تربیت بدنی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: رشد جسمانی

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : رشته :
گروه : تربیت بدنی دانشکده :
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: جنبه های روانی و اجتماعی فعالیت بدنی

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : رشته :
گروه : تربیت بدنی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1