گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: اخلاق کسب وکار

کد درس : 771004 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دولتی دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اداره عمومی از دیدگاه اسلام

کد درس : 855010 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دولتی دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1