گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آسيب شناسي فك ودهان
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: اسیب شناسی عمومی

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: کنترل عفونت

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : کارگاهی

[مشاهده جزئیات]
:: تشخیصی2

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: دندانپزشکی تشغیصی 3

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : -2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1