گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: تاریخ حقوق عمومی

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : حقوق عمومی رشته : حقوق عمومی
گروه : حقوق دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 16 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق اساسی1

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 16 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق کار

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 16 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1