گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی کلیه ی گرایشها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1397/10/05
تاریخ خاتمه : 1398/10/05


:: مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع : 1395/04/05
تاریخ خاتمه : 1397/01/18


:: مدیرگروه ارشد و دکترای تخصصی کلیه گرایشهای روانشناسی و مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1