گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: عضو شورای پژوهشی دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده علوم ورزشی
تاریخ شروع : 1394/01/01
تاریخ خاتمه : 1395/01/011