گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه گیاهپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1384/06/01
تاریخ خاتمه : 1386/08/01


:: مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال : واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1387/08/01
تاریخ خاتمه : 1394/02/151