گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر

سوابق اجرایی

:: کارشناس گروه مهندسی نرم افزار کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1389/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/01/011