گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: رئیس هییت مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت دانش بنیان نگین بذر دانش
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1