گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: عضو گروه مصاحبه کننده دوره دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: طراحی سئوالات آزمون کنکور مقطع دکتری تخصصی رشته تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: طراحی سئوالات آزمون کنکور مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیئت رئیسه نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیات رئیسه سومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته علمی اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کارگروه تخصصی رشته رفتار حرکتی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده علوم ورزشی
تاریخ شروع : 1395/08/15
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیات علمی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1392/06/15
تاریخ خاتمه :1