گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: عضو هیات علمی ممتحن

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان،
تاریخ شروع : 1396/09/13
تاریخ خاتمه :


تا کنون.
:: مديريت گروه کارشناسی ارشد و دكتری تخصصی معماری و شهرسازی:

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/03/07
تاریخ خاتمه : 1395/10/10


:: معاونت گروه معماری:

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان
تاریخ شروع : 1373/10/12
تاریخ خاتمه : 1384/11/081