گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رياضي كاربردي
مرتبه علمي : استاد

سوابق اجرایی

:: رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1394/03/04
تاریخ خاتمه :


:: سرپرست دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1393/08/11
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1392/03/27
تاریخ خاتمه : 1393/08/11


:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هبات تحریریه

مؤسسه محل اشتغال : مجله Journal of Soft Computing and Applications
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هبات تحریریه

مؤسسه محل اشتغال : مجله Theory of Approximation & Applications
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1