گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیرگروه محیط زیست

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1395/08/01
تاریخ خاتمه :


:: - نماینده دانشگاه و عضو انجمن بین المللی جانورشناسی(ISCZ)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: - عضو ارشد انجمن بین المللی شیمی، زیست شناسی و مهندسی محیط زیست آسیا پاسیفیک(APCBEES)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: - عضو کمیته تخصصی توسعه رشته های دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اصفهان از سال 1392 تا ۱۳۹۵

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: - عضو کمیته داوری همایش بین المللی ایده های نو در کشاورزی-1392

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: - عضو کمیته تخصصی دومین کنفرانس بین المللی علوم زیستی(ICPBS,2014)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: - عضو کمیته تخصصی دومین کنفرانس بین المللی تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی(ICBCC, 2013)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: - عضو کمیته تخصصی دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط شهری (ICCEN,2013)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: - عضو کمیته تخصصی کنفرانس بین المللی محیط زیست، شیمی و زیست شناسی (ICECB,2012)

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1