گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: رئیس دانشکده علوم انسانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1390/04/01
تاریخ خاتمه : 1394/04/31


:: مدیر گروه الهیات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1382/06/01
تاریخ خاتمه : 1391/06/011