گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیرگروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1378/07/16
تاریخ خاتمه : 1381/07/15


:: عضو هیئت مدیره شرکت های سازمان صنایع ملی ایران

مؤسسه محل اشتغال : سازمان صنایع ملی ایران
تاریخ شروع : 1362/06/16
تاریخ خاتمه : 1372/12/291