گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: دبیر کمیته دانشجویی اولین همایش ملی ارتقا سلامت فرد خانواده و جامعه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1398/07/22
تاریخ خاتمه : 1398/07/23


:: مسیول مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1398/07/01
تاریخ خاتمه :


:: مسِول برنامه ریزی بالینی کارشناسی ارشد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1395/11/13
تاریخ خاتمه : 1397/12/01


به عنوان هیات علمی و مسئول برنامه ریزی بالینی کارشناسی ارشد تا نیزکنون در حال همکاری با گروه می باشم
:: هیات علمی تمام وقت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1394/11/01
تاریخ خاتمه :


:: هیات علمی حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1392/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/07/01


:: هیات علمی حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه غیر انتفاعی سما خوراسگان
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/11/01


درس ایمنی و کمک های اولیه
:: هیات علمی حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه غیر انتفاعی المهدی
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1392/11/01


درس جمعیت شناسی و تنظیم خانواده
:: هیات علمی حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1392/07/01


:: هیات علمی حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد نجف آباد
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


:: مربی بالینی( حق التدریس)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


بیمارستان فارابی و خورشید
:: مربی بالینی (حق التدریس)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد نجف آباد
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


بیمارستان فارابی و بیمارستان خورشید
:: مربی بالینی( حق التدریس)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد فلاورجان
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1386/11/30


بیمارستن فیض بخش داخلی زنان

1