گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1396/02/19
تاریخ خاتمه : 1397/01/25


:: معاون دانشکده کشاورزی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1392/02/24
تاریخ خاتمه : 1396/03/08


:: سردبیری نشریه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1396/03/08
تاریخ خاتمه :


:: معاون دانشکده کشاورزی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آژاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1392/02/01
تاریخ خاتمه : 1396/03/08


:: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1381/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/11/301