گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

  • به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول نیمسال دوم یعنی از تاریخ 12/11/9۸ دایرمی باشد و حضوردانشجویان الزامی است
سوابق اجرایی

:: International Journal of Educational & Psychological Researches عضوشورای نویسندگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان .خوراسگان.
تاریخ شروع : 1394/05/01
تاریخ خاتمه : 1396/09/03


ادامه دارد
:: عضوشورای نویسندگان مجله روان شناسی اجتماعی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
تاریخ شروع : 1392/08/20
تاریخ خاتمه : 1386/09/03


ادامه دارد
:: عضوکمیته علمی وهیات داوران دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی وعلوم وابسته

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تاریخ شروع : 1390/11/15
تاریخ خاتمه : 1391/03/31


:: عضوکمیته علمی پنجمین کنگره ملی سایکوسوماتیک.

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.
تاریخ شروع : 1391/11/25
تاریخ خاتمه : 1392/03/31


:: عضوکمیته علمی وداوران سومین کنگره دوسالانه روان شناسی صنعتی وسازمانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ شروع : 1391/07/07
تاریخ خاتمه : 1391/12/28


:: دبیرعلمی چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک.

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1390/03/10
تاریخ خاتمه : 1391/07/30


:: عضوشورای نویسندگان فصلنامه یافته های نو در روان شناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
تاریخ شروع : 1390/02/10
تاریخ خاتمه : 1392/02/10


:: عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1389/07/05
تاریخ خاتمه : 1390/07/05


:: عضو کمیته تخصصی گروه روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1389/02/12
تاریخ خاتمه : 1390/12/28


:: عضوکمیته علمی " همایش ملی جایگاه مؤسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1386/01/19
تاریخ خاتمه : 1386/12/20


:: مدیرگروه روانشاسی عمومی )کارشناسی ارشد(

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1385/03/05
تاریخ خاتمه : 1388/06/31


:: عضوشورای هم اندیشی منطقه جهاردانشگاه آزاداسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1385/02/14
تاریخ خاتمه : 1386/12/14


:: عضوهیات تحریریه دوفصلنامه تحقیقات علوم رفتاری،

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1384/02/06
تاریخ خاتمه : 1385/12/15


:: عضوگروه علمی تخصصی رشته روانشناسی منطقه چهاردانشگاه آزاداسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1384/02/09
تاریخ خاتمه : 1386/-10/-


:: عضوشورای تحصیلات تکمیلی گروه تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1384/07/15
تاریخ خاتمه : 1385/06/31


:: سردبیرفصلنامه دانش وپژوهش درروانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1384/03/10
تاریخ خاتمه : 1391/10/17


:: عضوکمیته انتخاب استادنمونه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1383/03/10
تاریخ خاتمه : 1383/12/28


:: عضوثابت شورای انتشارات دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1383/02/08
تاریخ خاتمه : 1396/09/03


ادامه دارد
:: عضوشورای تدوین طرح جامع آموزشها ومشاوره های قبل،حین وپس ازازدواج جوانان،

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1382/03/02
تاریخ خاتمه : 1382/12/28


:: عضوهیات تحریریه فصلنامه دانش وپژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1381/02/10
تاریخ خاتمه : 1396/09/03


ادامه داررد
:: عضوشورای طرح آزمایشی نظام پیشنهادات دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1381/03/12
تاریخ خاتمه : 1381/12/29


:: دبیرهمایش "نخستین همایش تبیین علمی بزه دیدگان وراهکارهای پیشگیرانه"

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1381/02/03
تاریخ خاتمه : 1382/08/30


:: عضویت درشورای کتاب وکتابخانه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1380/07/12
تاریخ خاتمه : 1381/12/28


:: دبیرعلمی همایش "نخستین همایش سراسری ازدواج"

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1378/02/05
تاریخ خاتمه : 1378/12/28


:: عضو شورای منطقه سه سازمان نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه محل اشتغال : اصفهان
تاریخ شروع : 1385/03/10
تاریخ خاتمه : 1393/11/151 2