گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: عضو شورای پژوهشی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای آموزش دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس دانشکده فنی و مهندسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1395/03/16
تاریخ خاتمه :1