گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه کارشناسی پیوسته

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1397/10/01
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1391/07/011