گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه ارشد پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده پرستاری و مامایی
تاریخ شروع : 1392/07/16
تاریخ خاتمه :1