گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آسيب شناسي فك ودهان
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه اموزشی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1393/09/01
تاریخ خاتمه : 1395/09/01


:: نماینده پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندانپزشکی
تاریخ شروع : 1393/09/01
تاریخ خاتمه : 1395/09/011