گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

اختراعات

:: مکمل بیودرم یو اف آ

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات
شماره ثبت اختراع : 52672
تاریخ ثبت اختراع :1387/06/23

نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رخساره بادامی -

1