گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: میانترم ماشین
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 16
:: کاربرد کامپیوتر صنایع غذایی
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 29
:: solidworks
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 8
:: thriaxial test
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 49
:: رایانه
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 265
:: ماشینهای کشاورزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 156
:: مقالات
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 65
:: انتقال قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 88
:: planting machines
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 102
:: ASAE
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 83
:: نمره مکانیک خاک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 111
:: مکانيک خاک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 231
:: تمرين مکانيک سيالات
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 85
:: تمرين مقاومت مصالح
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 101

1