گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: کاربرد کامپیوتر صنایع غذایی
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 30
:: solidworks
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 20
:: thriaxial test
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 57
:: رایانه
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 278
:: ماشینهای کشاورزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 165
:: مقالات
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 75
:: انتقال قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 104
:: planting machines
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 111
:: ASAE
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 84
:: مکانيک خاک
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 267
:: تمرين مکانيک سيالات
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 96
:: تمرين مقاومت مصالح
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 114

1