دکتر دانیال نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: پروژه راهسازی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 616
:: مهندسی ترافیک
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 792
:: آزمایشگاه روسازی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 159
:: راهسازی
تعداد فایل ها : 15
بازدید : 2255
:: روسازی راه
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 1608
:: آزمایشگاه بتن
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 579

1