دکتر دانیال نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: پروژه راهسازی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 580
:: مهندسی ترافیک
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 559
:: آزمایشگاه روسازی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 125
:: راهسازی
تعداد فایل ها : 15
بازدید : 1862
:: روسازی راه
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 1333
:: آزمایشگاه بتن
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 456

1